وردپرس رمان
برترین و جذاب ترین رمان ها 100% رایگان
دانلود رمان بنفشه سفید  از یاسمن نسا مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بنفشـه سفیـد pdf از یاسمن نسا مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاسمن نسا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بنفشـه سفیـد

صدای بوق پیام گیر برای بار سوم به گوش رسیـد: – جیــن؟ بهتــره گوشــی رو بــرداری؛

مـی دونــم کــه خـونــه ای زود بــاش ایــن دفعــه ســومه کــه دارم بــرات پیغــام مــی ذارم!

جیــن! اوه ایــن لحــن صــدا را خــوب مـی شــناخت هــر وقــت ســپنتا این طــور صدایــش

مـی کــرد مطمئــن مـی شــد تــوی دردســر بزرگــی خســتـه مـی شــد و دیگــر زنــگ نمــی زد ً

افتــاده آه ولــش کــن! مطمئنــا همـیــن فــردا ســیم تلفــن را بــا قـیچــی تکه تکــه مـی کــرد تــا ًاصــلا

دیگــر کســی مزاحــم نشــود صدایی ناهنجار خبر از پایان پیغام داد نیــم ســاعتی بی حرکــت ســر جایــش

درســت چســبیـده بــه شــوفاژ ســالن منتظــر مانــد لبــه ی پتــو را محکــم در آغــوش گرفتــه بــود

یــک چشــمش را آرام بــاز کــرد زیــر کـاناپــه بــزرگ و قهــوه ای رنگــش دم پشــمالو را دیــد کــه

تــاب مـی خــورد دقـیقــه ۴۶ و ۴کمــی چشــمش را بالاتــر روی ســاعت چرخانــد: بعدازظهــر!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان بنفشـه سفیـد

هنــوز زود بــود دوبــاره چشــمانش را بســت؛ تــا موقــع شــام پشــمالو دلیلــی بــرای بلنــد شــدن نداشــت

آهــی کشــیـد و بیشــتر خــودش را بــه شــوفاژ چســباند زیــاد ســردش نبــود و گرمــای شــوفاژ

کمــی اذیــت مـی کــرد؛ امــا حداقــل ســوزش پوســت کمــرش یــادآور ایــن بــود کــه هنــوز هــم مـی تـوانــد

حــس کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ! بــه ســرعت هــر دو چشــمش را بــاز کــرد ســالن در تاریکــی

مطلقــی فرورفتــه بــود و از جایــی کنــار در ورودی صــدای گربــه اش را مـی شــنیـد ســعی کــرد خــودش را

از بنــد پتـویــی کــه مثــل قنــداق احاطــه اش کــرده بــود رهــا کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ!

بالاخــره در حالــی کــه هنــوز یــک پایــش اســیر پتــو…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • مهستی
درباره سایت
وردپرس رمان
دانلود رمان جدید
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " وردپرس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.